Dejavnosti zavoda

25. februar, 2014

URESNIČEVANJE JAVNEGA INTERESA NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI KOČEVJE

Podpora izvedbe sofinanciranja izvajalcev LPŠ s strani Občine Kočevje

 • Zavod pripravi predlog Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kočevje in njegovih kasnejših sprememb ali dopolnitev; pravilnik vsebuje pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, ki jih na podlagi ZŠ in NPŠ zagotavlja Občina Kočevje; predlog pravilnika obravnava in sprejme Občinski svet
 • analizira učinke razdelitve sredstev v preteklih obdobjih in Občinski upravi posreduje predlog o višini proračunskih sredstev za naslednje leto pripravi predlog Letnega programa športa (obravnava in sprejme ga Občinski svet)
 • sodeluje pri pripravi Javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Kočevje za naslednje proračunsko leto
 • v skladu s pravilnikom strokovno obdela prispele vloge in jih posreduje Komisiji za izbor programov športa, ki jih sofinancira Občina Kočevje
 • komisija (en član je predstavnik Zavoda) poda predlog za izbor občinski upravi, sklep o izbiri izvajalcev LPŠ sprejme Občinska uprava, pogodbe podpisuje župan
 • Zavod spremlja realizacijo podpisanih pogodb, zbira in obdeluje poročila izvajalcev, Občinski upravi mesečno podaja izračune in predloge izplačil sredstev izvajalcem
 • v Letnem programu športa občine Kočevje za leto 2013 je bilo izbranih 32 izvajalcev (priloga), v proračunu je bilo za to postavko namenjeno € 174.456 za izplačila klubom in € 34.162 za stroške objektov
 • dodatnih € 16.182 je bilo v letu 2013 namenjenih sofinanciranju športnih programov v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ( VIZ ) ; ločena proračunska postavka ; ta sredstva se ne delijo na podlagi javnega razpisa – podlaga za izplačilo so merila iz Pravilnika ter poročila zavodov o izvedenih programih (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, ŠŠT)
 • tudi tu Zavod spremlja realizacijo, zbira in obdeluje poročila izvajalcev, ter Občinski upravi posreduje predloge za izplačila sredstev iz te postavke – poleg tega pa

Zavod organizira in izvaja šolska športna tekmovanja

 • na nivoju osnovnih šol občine Kočevje
 • medobčinska ŠŠT, kjer sodelujejo tudi učenci in učenke iz občin Kostel, Ribnica, Sodražica in Loški Potok

OSTALE DEJAVNOSTI ZAVODA

 • kandidiranje na razpisih za sofinanciranje športnih programov in investicij v športne objekte,
 • administrativna in tehnična podpora Športni zvezi Kočevje
 • izobraževanje kadrov in sodelovanje z Združenjem športnih centrov Slovenije
 • ostale dejavnosti povezane z upravljanjem objektov in/ali področjem športa v občini